Vyhledat v textu

Evidence obyvatel (změna místa trvalého pobytu)

Tyto agendy lze vyřídit na Městském úřadě Kyjov, odboru správních a dopravních agend, budova KB, Masarykovo nám. 18, 3. patro (vchod z ulice Svatoborská).

Kam se obrátit při změně trvalého pobytu (dále jen TP)

 • občan ohlásí změnu TP na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu

Kdo hlásí změnu trvalého pobytu

 • za občana mladšího 15 let hlásí změnu TP na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu zákonný zástupce, tj. matka, otec, popř. osvojitel nebo pěstoun, jemuž bylo dítě svěřeno pravomocným rozhodnutím soudu do péče
 • občan starší 15 let
 • za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo občana, jehož způsobilost k právním úkonům (přihlášení se k TP) byla rozhodnutím soudu omezena žádá soudně ustanovený opatrovník
 • občan, jehož způsobilost k právním úkonům (ne k přihlášení se k TP) byla rozhodnutím soudu omezena
 • za občana může změnu místa TP hlásit i jím pověřený zmocněnec na základě plné moci s ověřeným podpisem

Přihlášení k trvalému pobytu

 • vyplněný a podepsaný přihlašovací lístek k trvalému pobytu
 • platný občanský průkaz u něhož není oddělena část v důsledku změny trvalého pobytu
 • správní poplatek 50 Kč (v hotovosti)
 • doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu (nájemní smlouva) nebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu.Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím lístku k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.

Přihlášení občana ČR ze zahraničí

 • doložit občanství ČR - tzn. platný Cestovní pas ČR nebo osvědčení o státním občanství ČR, rodný list, doklady dle rodinného stavu - oddací list, pravomocný rozsudek o rozvodu, úmrtní list. Jedná-li se o událost nastalou v zahraničí je nutno mít tyto doklady ze zvláštní matriky v Brně.
 • další postup při přihlášení k TP - viz. výše

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

 • ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu na návrh vlastníka nebo oprávněné osoby
 • ohlašovna rozhoduje dle § 12, zák. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Ukončení trvalého pobytu na území ČR

 • povinností je ohlásit tuto skutečnost ohlašovně podle místa trvalého pobytu (občan odevzdá občanský průkaz do úschovy a místo něj dostane „Potvrzení o občanském průkazu“ z důvodu ukončení TP na území ČR)
 • při písemném oznámení o ukončení trvalého pobytu na území ČR je nutný úředně ověřený podpis občana.

Poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel

 • vyplnit žádost o poskytnutí údajů z informačního systému a podepsat před pracovníkem evidence obyvatel, ohlašovny
 • nemůže-li se žadatel dostavit osobně, může žádost poslat poštou a na které bude ověřený podpis
 • správní poplatek 50 Kč (v hotovosti)
 • Informační systém evidence obyvatel

Realizované projekty

Realizované projekty

Informace pro občany

http://www.skoronice.cz/index.php?nid=781&lid=CZ&oid=2375278

Kontakt

Obec Skoronice
Skoronice 102
696 41 Vlkoš
tel.: 518 625 822
e-mail: podatelna@skoronice.cz

Podrobné kontakty

Veřejné zakázky

Čistírna odpadních vod

http://www.svazekcov.cz/

Portál krizového řízení

krizport_logo_bigger.jpg

HZS JMK

banner_blondyny_160x250.gif

Inzerce pro občany

Nabídka práce v regionu

kraj-jm.png

Který z projektů, vybudovaných v obci v loňském roce, považujete za nejvíc přínosný, popř. nejzdařilejší:
a) Chodníky
  
 623
b) Parkovací místa před mateřskou školou
  
 263
c) Střecha kostela nad presbytářem
  
 323
d) Úprava veřejných prostranství
  
 302
e) Hřbitovní zeď
  
 316

Návštěvnost stránek

676620