Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Založení Sboru dobrovolných hasičů ve Skoronicích

Přestože požáry v minulosti napáchaly nesmírné škody (obvykle vyhořela celá skupina domů), tak se zastupitelé obce a občané nemohli shodnout na tom, zda zakoupit hasičskou stříkačku nebo ne. Po požárech domů v letech 1885 až 1888 se však již začaly projevovat snahy o založení hasičského sboru – podle vzoru Milotic, Vracova a jiných okolních obcí. V obecním zastupitelstvu však tuto věc prosazovali stále jen jednotlivci proti většině konzervativců, kteří hájili názor, že hašení požárů je stejně záležitostí všech schopných občanů a „na parádu“ prý není peněz, a tak nákup stříkačky a založení spolku neprosadili.

Obec nadále žila sporem o hasičskou myšlenku a hádky a zesměšňování mezi oběma tábory nebralo konce. Pomohlo však nařízení okresního hejtmanství, které přišlo jako na zavolanou v r. 1903 a ostře přikazovalo, aby „každá obec svůj hasičský sbor ustavila a stříkačku pořádnou zakoupila“. Konečně tedy 31. prosince 1903 se obecní výbor jednomyslně usnesl stříkačku zakoupit, když jim byla z hejtmanství přislíbena také půjčka 1000 korun. Počátkem roku 1904 obec konečně stříkačku objednala a Jakub Lunga s Janem Holcmanem ji jeli do Brna vybrat. Dne 12. června ji za velké zvědavosti a slávy přivezli z vlkošského nádraží dvěma páry koní. Byla to čtyřkolová, ruční, dvoucylindrová od fy Smejkal, stála 2700 rakouských korun. Současně přišlo také 9 stejnokrojů.

Tentýž den večer byl ustanoven v hospodě „Sbor dobrovolných hasičů ve Skoronicích“, jehož starostou se stal Jan Holcman, rolník č. 90, jednatelem nadučitel Bedřich Kračmer, velitelem (náčelníkem) Jakub Lunga č. 70 a jeho zástupcem Jakub Frolec č. 34. Brzy nato vystřídal nadučitele Kračmera zaměstnanec pošty Řehoř Ingr č. 42, který se ukázal velmi bystrým a agilním (nadučitel Kračmer se funkce vzdal dobrovolně, snad ještě pro nějaké doznívající ironické pošklebky ze strany odpůrců).

Zakládajícími členy byli:

Frolec Jakub č. 34 (později č. 93), tesař 1858 – 1932
Vašíček František č. 8, rolník a starosta obce 1859 – 1928
Holcman Jan č. 90, rolník 1859 – 1931
Lunga Jakub č. 70, rolník 1869 – 1933
Holcman Josef č. 44, rolník 1868 – 1905
Kračmer Bedřich č. 94, nadučitel 1869 – ?
Šmíd Josef č. 85, rolník 1874 – 1943
Ingr Dominik č. 42, rolník 1875 – 1929
Šindler František č. 6, rolník 1876 – 1958
Krist Fabián č. 76, rolník 1877 – 1945
Plachý Jan č. 45, rolník 1879 – 1958
Ingr Řehoř č. 42, úředník pošty 1879 – 1958
Holcman Alois č. 90, vysokoškolák 1881 – 1917
Šindler Jan č. 69, rolník 1883 – 1978
Lunga Jakub č. 88, rolník 1884 – 1955
Holcman František č. 90, rolník 1885 – 1915
Ingr Metoděj č. 42, rolník 1885 – 1981

 

 

Hasiči 1.pngObrázek 1 SDH Skoronice rok 1904 první čtyřkolová, ruční, dvoucylindrová stříkačka od fy Smejkal

Hasiči 2.jpg

Obrázek 2 Fotografie části zakládajících členů SDH Skoronice z roku 1907

Horní řada zleva: Holcman Alois č. 90, Ingr Dominik č. 42, Lunga Jakub č. 88, Šindler František č. 75

Prostřední řada zleva: Křížka Julius č. 79, Vašíček Jan č. 8, Holcman František č. 90, Krist Fabián č. 76

Sedící zleva: Šmíd Josef č. 85, Šindler František č. 6, Plachý Jan č. 45, Šindler Jan č. 69

Požáry, zásahy a události

Po pořízení stříkačky se požáry obci po určitou dobu vyhýbaly. Hlavním důvodem snížení požárovosti však bylo to, že od zlomu století se počaly rapidně rušit doškové střechy a dávala se pálená krytina (v r. 1912 se v obci uvádí již jen 5 domů s doškovou střechou).

Zásahy při ohni ve Vlkoši v roce 1920, také v Kelčanech a v Miloticích.

V r. 1930 zásah při požáru stohu ve Skoronicích na „Náplavě“ založeném 6 letým chlapcem.

Následovaly i další, které však nebyly zaznamenány.

V roce 1934 se konala oslava 30 letého založení sboru. Byla provedena ukázka zásahu na dům č. 39, spolu s ní, samaritánské cvičení s ukázkou ošetření raněného hasiče. Oslavě byl přítomen župní starosta Alois Kotzmann z Koryčan.

Pak se oheň domům ve Skoronicích vyhýbal, až 16. 12. 1940 zakvílela trubka, neboť hořely domky č. 1 a č. 72, které chytly od vadného komína.

Roku 1949 shořelo 5 stohů u Zelniček, zase zapálených dětmi.

Roku 1954 zapálil 7. září blesk několik stohů na Husníku (patřícím drobným rolníkům, kteří neměli mlateven).

V roce 1952 zakoupil MNV novou první dvoukolovou motorovou stříkačku TATRA 52 s výkonem 800 l/min., za 28.000 Kč. Stará ruční pak byla později (bohužel) rozebrána do šrotu.

V roce 1953 došlo k celostátní reorganizaci a přejmenování na Československý svaz požární ochrany.

Roku 1958 byly zbudovány, jako součást Obecního domu, v „akci Z“ také požární zbrojnice a přilehlá krytá vodní nádrž s obsahem 600 hl a na střechu Obecního domu byla zakoupena elektrická poplachová siréna.

Počátkem roku 1959 byla v Obecním domě členská schůze JZD, a poněvadž to bylo v zimě, konala se odpoledne. Na telefonickou výzvu SNB byl vyhlášen poplach, neboť začalo hořet na nové pile ve Vlkoši. Naši požárníci tam přijeli první a „dostali vodu“ dříve než jejich závodní sbor a požárníci z Vlkoše, takže včasnou lokalizací bylo zabráněno velkým škodám.

17. ledna 1963 v 1 hod. v noci, za silného mrazu, zasáhli zase při požáru cukrovaru v Kelčanech, v I. poschodí budovy, za nepříznivých a nebezpečných podmínek, ale velmi rozhodně a úspěšně.

Nový objekt zbrojnice a nové vybavení povzbudily hlavně mladou generaci k intenzívnější činnosti. Bylo ustaveno i družstvo žáků, ale po roce se rozpadlo, poněvadž je neměl kdo cvičit.

V roce 1960 skončily tzv. žňové hlídky, které od založení sboru držívali hasiči spolu s občany vždy v páru po celou noc. JZD si totiž zřídilo noční hlídání vlastními hlídači. Začaly však denní hlídky podél železniční trati, které prováděli dospělejší školáci, kteří tak lokalizovali, již v zárodcích, nejeden požár.

Velký rozmach požárnického hnutí v obci začal v roce 1967, kdy začali dospívat početné ročníky 1951 a 1952. Roku 1968 vstoupilo do Místní jednoty SPO najednou 15 mladých chlapců a začali cvičit. Na výroční schůzi 19. ledna 1969 bylo usneseno uspořádání oslavy 65 letého trvání požárního sboru v obci. Chlapci se pilně scházeli a udržovali jak zbrojnici, tak výzbroj a výstroj v bezvadném pořádku. Jejich aktivita se projevila i na společenském, kulturním a občanském úseku (krojové slavnosti, sběr železa, preventivní prohlídky atd.), pomohli téměř 1200 hodinami v akci Z. Později se však tato dobrá parta téměř celá rozešla za zaměstnáním po světě nebo se usadili mimo naši obec.

Byli to: 

Blahynka Svatopluk č. 112 Lunga Stanislav č. 39
Holcman Josef č. 44 Maršálek Štefan č. 97
Krist Josef č. 76 Novotný Jaroslav č. 104
Krist Stanislav č. 30 Plachý Metoděj č. 45
Křížka Václav č. 25 Ryba Josef č. 15
Křížka Vít č. 57 Ryba Stanislav č. 15
Lev Jakub č. 117 Ryba Václav č. 15
Lunga Blažej č. 39 Lunga Jan č. 12
Lunga Jaroslav č. 70 Šmíd Oldřich č. 9
Lunga Jindřich č.70 Vašíček Jan č. 8

 

Tato mladá parta se obzvlášť vyznamenala při 2 požárech:

V srpnu roku 1969 na velkém lánu „Zadní hony“ zapálily, při slunečném počasí, jiskry z lokomotivy slámu po kombajnu, ale i stojící obilí a hrozila velká škoda. Žňová hlídka je nestačila uhasit, ale provedla velmi rychlý a účinný poplach v JZD a v obci. Byly to neklasické požáry (1970 zase na „Příčkách“), nebylo s jejich hašením zkušeností (stříkačka tu byla bezcenná, neboť nebylo kde brát vodu). Zasáhly 2 fekální vozy JZD s vodou, ale mezitím se mladí požárníci vrhli na požár s lopatami v rukách a také za pomoci traktoru s pluhem úrodu zachránili. O tomto požáru v r. 1969 přinesly zprávu i Zemědělské noviny, které pochválili mladé požárníky ze Skoronic za jejich obětavost, neboť zachránili velký lán ječmene JZD Kyjov.

15. června 1969 byla uspořádána připravovaná oslava 65. výročí trvání dobrovolné požární ochrany ve Skoronicích, pod patronátem MNV. Byla to velkolepá akce, organizačně velmi dobře připravená. Požárníci z okolních obcí svou účastí i technikou obohatili jak průvod, tak celou slavnost. Velký průvod v čele s funkcionáři okresních orgánů, nejstarších žijících členů a mnoha hostů všechny mile překvapil a zaujal. Z nejstarších v něm pochodovali: tehdy 86 letý Jan Šindler č. 69, 84 letý Metoděj Ingr č. 42, 79 letý František Šindler č. 75. Dále šli v průvodě zasloužilí členové Jan Fridrich č. 18 (1893), s jehož jménem je činnost sboru spjata po mnoho let, Blažej Šnajdr č. 47 (1896), Jakub Kučera č. 15 (1902), Jakub Svoboda č. 4, po řadu let obětavý sbormistr.

Na přírodním hledišti na „Lúkách“ pak byli náčelníkem SPO dekorováni vyznamenáním II. stupně býv. náčelník, starosta a předseda MJ Jan Fridrich č. 18, spolu s tehdejším náčelníkem a později předsedou ZO Jakubem Křížkou č. 25. Od MNV obdrželi vkusné diplomy a důchodci několik dní předem každý 400,- Kč jako příspěvek k důchodu. Všechny přítomné, nemluvě o vyznamenaných, tato pozornost za jejich práci potěšila a občané jim burácejícím potleskem projevili svoje sympatie.

Okresní výbor SPO ocenil tuto iniciativu, hlavně mladých, také tím, že dodal do Skoronic další motorovou stříkačku (PPS 12 s výkonem 1200 l/min. za 30.000 Kč), neboť dosavadní již trpěla častými poruchami. Spolu s ní přišla i série pracovních stejnokrojů, několik dílů hadic a další výzbroj.

 

Zdroj použitých informací:

Vojtěch Holcman - 80 let dobrovolné požární ochrany ve Skoronicích 1904 – 1984