Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Matriční doklady (rodný, oddací a úmrtní list)

Tyto agendy lze vyřídit na Obecním úřadě ve Vlkoši nebo Městském úřadě Kyjov, odboru správních a dopravních agend. budova radnice, Masarykovo nám. 30, přízemí.

Narodilo se Vám dítě?

a) dítě z manželství – rodič předloží matrice v místě narození dítěte:

 • prohlášení rodičů o volbě jména (jmen) dítěte
 • doklad o stavu: oddací list
 • platné OP obou rodičů
 • popř. další doklady potřebné ke zjištění a ověření správnosti údajů

b) dítě mimo manželství – matka předloží matrice v místě narození dítěte:

 • prohlášení o volbě jména (jmen) dítěte
 • platný OP matky
 • rodný list matky
 • doklad o stavu: rozsudek o rozvodu s nabytím právní moci nebo úmrtní list manžela
 • popř. další doklady potřebné ke zjištění a ověření správnosti údajů

c) dítě k němuž již bylo určeno otcovství – rodič předloží matrice v místě narození dítěte:

 • prohlášení o volbě jména (jmen) dítěte
 • souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství
 • platné OP obou rodičů
 • popř. další doklady potřebné ke zjištění a ověření správnosti údajů

Chcete uzavřít manželství?

a) v obřadní místnosti úřadu - snoubenci předloží na matrice, pod kterou obec místa konání obřadu patří:

 • vyplněný dotazník k uzavření manželství
 • platné občanské průkazy
 • doklad o stavu: rodné listy, popř. rozsudek o rozvodu s nabytím právní moci nebo úmrtní list manžela/manželky
 • popř. platný cestovní pas nebo doklad o státním občanství, výpis z evidence obyvatel o trvalém pobytu, o stavu

b) mimo obřadní místnost – snoubenci předloží na matrice, pod kterou obec místa konání obřadu patří:

 • vyplněnou žádost snoubenců o povolení k uzavření manželství na jiném místě
 • dále doklady viz v bodě a
 • správní poplatek za sňatek mimo stanovenou místnost, popř. dobu (1 000 Kč)

c) církevní sňatek – snoubenci předloží na matrice , pod kterou obec místa konání obřadu patří:

 • vyplněnou žádost o vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku (platnost osvědčení 3 měsíce od data vystavení)
 • dále doklady viz v bodě a

d) snoubenec, který je cizincem – předloží na matrice, pod kterou obec místa konání obřadu patří:

 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství s občanem České republiky (platnost vysvědčení 6 měsíců od data vystavení)
 • platný cestovní pas
 • doklad o stavu: rodný list, popř. rozsudek o rozvodu s nabytím právní moci z předchozího manželství, úmrtní list manžela/manželky (cizozemské matriční doklady musí být opatřené předepsanými ověřeními, které musí být zároveň přeloženy do českého jazyka soudním tlumočníkem v ČR. Účast tlumočníka při uzavření manželství si zajišťují snoubenci
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR (ne starší 7 pracovních dnů ke dni sňatku)
 • správní poplatek 2 000 Kč
 • popř. doklad o státním občanství, potvrzení o bydlišti, o stavu, prohlášení o údajích, které nelze jinak doložit

Potřebujete vystavit úmrtní list zemřelého?

Vyřizovatel pohřbu odevzdá na matrice v místě úmrtí:

 • občanský průkaz zemřelého, popř. u cizince cestovní pas
 • doklad o stavu zemřelého: rodný list, oddací list, rozsudek o rozvodu s nabytím právní moci, úmrtní list manžela - pokud je vdovec/vdova
 • občanský průkaz žijícího manžela/manželky, popř. jeho/její rodné číslo

Potřebujete vystavit duplikát matričního dokladu?

Duplikát rodného, oddacího, úmrtního listu vydá matriční úřad (v místě narození, sňatku, úmrtí) osobě, které se týká, popř. členům její rodiny – manželovi/manželce, rodiči, dítěti, prarodiči, vnukovi, vnučce, sourozenci nebo zplnomocněnému zástupci, který musí mít plnou moc k vyřízení a vyzvednutí duplikátu s ověřeným podpisem, případně osobě, která prokáže oprávněný zájem. Je nutné předložit:

 • písemná žádost o vystavení matričního dokladu
 • doklad o příbuzenském vztahu (rodný list, oddací list, popř. plnou moc s ověřeným podpisem, doklad prokazující oprávněný zájem)
 • správní poplatek 100 Kč

Potřebujete vystavit matriční doklad pro použití v cizině?

V některých státech je matriční doklad platný pouze s předepsaným ověřením (Apostille, legalizace, superlegalizace) dle platných mezinárodních smluv.

Zhotovený rodný, oddací a úmrtní list pro použití v zahraničí vydá matriční úřad (podle místa matriční události) osobě, které se týká nebo oprávněné osobě (zákon č. 301/2000 Sb.) nebo zplnomocněnému zástupci, který musí mít plnou moc s ověřeným podpisem.

K vystavení tohoto dokladu je nutné předložit na matrice v místě trvalého pobytu:

 • písemná žádost
 • platný občanský průkaz (popř. cestovní pas)
 • doklad o příbuzenském vztahu (rodný list, oddací list, popř. plnou moc s ověřeným podpisem)
 • správní poplatek 100 Kč

Chcete uzavřít manželství v cizině?

Na matrice v místě trvalého pobytu je nutné předložit:

 • vyplněnou žádost o vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • platný občanský průkaz, popř. cestovní pas, výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu, o osobním stavu
 • doklad o stavu: rodný list, popř. rozsudek o rozvodu s nabytím právní moci, úmrtní list manžela/manželky
 • popř. další doklady potřebné ke zjištění a ověření správnosti údajů
 • správní poplatek 500 Kč

Pro použití v některých státech je nutno opatřit doklad předepsaným ověřením.

Chcete změnit jméno nebo příjmení?

Na matrice v místě trvalého pobytu je nutné předložit:

 • písemnou žádost s odůvodněním
 • platný občanský průkaz
 • doklad o stavu: rodný list, popř. oddací list, rozsudek o rozvodu s nabytím právní moci, úmrtní list manžela/manželky, rodné listy dětí, souhlas druhého rodiče dítěte, aj. (osvědčení o státním občanství pokud jde o nezletilé dítě)
 • správní poplatek 1 000 Kč

Změna příjmení po rozvodu manželství na příjmení předchozí:

 • pokud se mění příjmení od nabytí právní moci vyznačené na rozsudku o rozvodu (dále doklady výše uvedené):

do měsíce, správní poplatek se nevybírá - forma sdělení, je-li to více jak měsíc, správní poplatek činí 100 Kč - formou žádosti ve správním řízení

Chcete požádat o osvědčení o státním občanství nebo k 1 pasu a chybí vám OP?

Na matrice v místě trvalého pobytu předloží za občana mladšího 18 let jeho zákonný zástupce (tj. matka, otec):

 • platný občanský průkaz
 • rodný list dítěte
 • doklad o stavu: rodný list, popř. oddací list
 • popř. další doklady potřebné ke zjištění a ověření správnosti údajů
 • 100 Kč

Plnoletý občan předloží na matrice v místě trvalého pobytu:

 • platný občanský průkaz
 • doklad o stavu: rodný list, popř. oddací list
 • popř. předchozí doklady o státním občanství a další doklady osvědčující občanství ČR
 • správní poplatek 100 Kč

V obou případech bude žádost s doklady postoupena k vyřízení Krajskému úřadu Brno. Lhůta vyřízení osvědčení o státním občanství je do 30 dnů.

Chcete zapsat matriční událost uskutečněnou v cizině do zvláštní matriky?

Na matrice v místě trvalého pobytu je nutné předložit:

 • cizozemský matriční doklad (rodný list, oddací list, úmrtní list manžela/manželky) opatřený ověřením dle platných mezinárodních smluv spolu s překladem soudního tlumočníka v ČR
 • platný občanský průkaz, popř. cestovní doklad, doklad o státním občanství ČR, prohlášení, aj.
 • popř. další doklady potřebné ke zjištění a ověření správnosti údajů

Matrika zápis o matriční události občana ČR v cizině spolu s doklady zasílá na zvláštní matriku na Úřadu městské části Brno-Střed.