Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Registrace vozidla

Tyto agendy lze vyřídit na Městském úřadě v Kyjově, odboru správních a dopravních agend, budova bývalých Zemědělských staveb, Masarykovo nám. 1, přízemí.

Registrace vozidla

Každý, kdo hodlá provozovat silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo, je povinen tato vozidla přihlásit k registraci na předepsaném tiskopisu na dopravním úřadě u místně příslušné obce s rozšířenou působností (tj. dle místa trvalého pobytu). Do 14 dnů po zániku pojištění odpovědnosti je povinen sjednat nové pojištění odpovědnosti nebo uložit osvědčení o registraci vozidla a registrační značku příslušnému úřadu do režimu dočasného vyřazení (tzv. depozitu).

Vlastník silničního motorového vozidla a přípojného vozidla je povinen požádat místně příslušný dopravní úřad o provedení zápisu změn údajů zapisovaných do registru vozidel, a to do 10 pracovních dnů od vzniku skutečnosti.

U dovezeného vozidla ze zahraničí se musí před přihlášením do centrálního registru vozidel provést schválení technické způsobilosti tohoto vozidla k provozu na pozemních komunikacích.

Za vlastníka vozidla může veškeré požadované úkony na dopravním úřade provádět jeho stanovený zástupce na základě předložení originálu písemné plné moci.

K přihlášení vozidla do registru silničních vozidel (u nového vozidla, při převodu vozidla na nového vlastníka z jiného regionu, při dovozu vozidla z ciziny) je potřeba doložit:

 • platný občanský průkaz nebo pas, případně originál (nebo ověřená kopie) živnostenského listu a výpis z obchodního rejstříku
 • vyplněná přihláška k registraci vozidla na předepsaném tiskopisu
 • technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla
 • osvědčení o registraci (malý technický průkaz) silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, pokud se nejedná o vozidlo nové
 • doklad o technické prohlídce, jedná-li se o vozidlo, které již bylo provozováno
 • protokol o evidenční kontrole vozidla, nejedná-li se o vozidlo nové
 • doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (originál zelené karty)
 • doklad o nabytí (kupní smlouva, leasingová smlouva)
 • rozhodnutí o schválení technické způsobilosti vozidla u dovezeného vozidla
 • doklad o zástavním právu váznoucím na vozidle, bylo-li zřízeno
 • doklad o pobytu nebo udělení azylu na území České republiky
 • písemnou plnou moc vlastníka vozidla, pokud žádost nevyřizuje vlastník vozidla
 • očištěné registrační tabulky s registrační značkou, pokud se jedná o vozidlo z jiného kraje

K zápisu změn údajů v registru silničních vozidel (např. při změně barvy karoserie, při převodu vozidla na nového vlastníka v rámci regionu apod.) je potřeba doložit:

 • platný občanský průkaz nebo pas, případně originál (nebo ověřená kopie) živnostenského listu a výpis z obchodního rejstříku
 • vyplněná žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel na předepsaném tiskopisu
 • technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla
 • osvědčení o registraci (malý technický průkaz) silničního motorového vozidla a přípojného vozidla
 • doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zelená karta)
 • protokol o evidenční kontrole vozidla, u převodu vozidla na nového vlastníka v rámci regionu
 • doklad o nabytí (kupní smlouva)
 • písemnou plnou moc vlastníka vozidla, pokud žádá provozovatel vozidla

K trvalému nebo dočasnému vyřazení vozidla z registru silničních vozidel je potřeba doložit:

 • platný občanský průkaz nebo pas
 • vyplněná žádost o vyřazení vozidla na předepsaném tiskopisu
 • technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla
 • osvědčení o registraci (malý technický průkaz) silničního motorového vozidla a přípojného vozidla
 • u trvalého vyřazení doklad o likvidaci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, vydaný tuzemským nebo zahraničním subjektem. Přehled zpracovatelů autovraků zde.
 • očištěné registrační tabulky s registrační značkou

Doba dočasného vyřazení vozidla z registru nesmí přesáhnout 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Na základě podané žádosti vlastníka vozidla může být doba prodloužena maximálně o 6 měsíců.

Při vyřazení vozidla dochází ke ztrátě technické způsobilosti vozidla k provozu na pozemních komunikacích. Díly a součásti (mimo skelet) zlikvidovaného vozidla lze použít k opravám ostatních vozidel shodného typu.

Odcizená vozidla nelze trvale vyřadit z registru.

Přehled správních poplatků

 • výdej dat z registru vozidel...50,--
 • zápis držitele motorového vozidla nebo přípojného vozidla, které je opatřeno registrační tabulkou (SPZ)
  1. motocykl do 50 cm3...300,--
  2. motocykl nad 50 cm3 včetně přívěsného nebo postranního vozíku...500,--
  3. motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly...800,--
  4. přípojné vozidlo do 750 kg...500,--
  5. přípojné vozidlo nad 750 kg...700,--
 • vydání dokladu (průkazu, osvědčení ) za ztracený nebo odcizený...100,--
 • přidělení registrační tabulky s registrační značkou (SPZ)...1 ks 200,--
 • přidělení tabulky se zvláštní registrační značkou trvalou manipulační a tabulky se zvláštní registrační značkou pro zkušební účely...500,--
 • schválení úprav pro tažení přípojných vozidel, změny údajů...50,--
 • dočasné vyřazení...100,--
 • prodloužení dočasného vyřazení na 6 měsíců...50,--
 • poplatky na podporu sběru a využití autovraků
 • metodický pokyn týkající se poplatků na podporu sběru a využití autovraků

Stavba vozidla, přestavba vozidla, dovoz vozidla

VÝROBA – výroba jednotlivého silničního vozidla je výroba nejvýše 5 ks jednoho typu silničního vozidla nebo zvláštního vozidla.

K vyplněné žádosti o povolení výroby jednotlivého silničního vozidla na předepsaném tiskopisu je třeba předložit řadu specifických dokladů, proto doporučujeme pro konkrétní případ konzultaci u technika, který přesně vymezí požadovaný druh příloh. Přehled doložených dokladů:

 • platný občanský průkaz nebo pas, případně originál nebo ověřená kopie živnostenského oprávnění, výpis z obchodního rejstříku
 • technický popis silničního vozidla včetně údajů o provozních, dynamických a jízdních vlastnostech s výpočty namáhání nosných částí
 • nákres sestavy vozidla s uvedením rozměrů a hmotností
 • návod k údržbě a obsluze vozidla v českém jazyce
 • osvědčení o schválení typu systému vozidla, konstrukčních částí a samostatných celků vozidla nebo technický protokol
 • před schválením technické způsobilosti doložit protokol zkušební stanice či zkušebny a rozhodnutí o povolení výroby
 • doklady o nabytí jednotlivých dílů

DOVOZ – k vyplněné žádosti o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla na předepsaném tiskopisu je třeba předložit:

 • platný občanský průkaz nebo pas, případně originál (nebo ověřená kopie) živnostenského listu a výpis z obchodního rejstříku
 • osvědčení o schválení technické způsobilosti silničního motorového vozidla vydaným jiným státem
 • protokol o evidenční kontrole
 • technický protokol vydaný zkušební stanicí (stanice technické kontroly)
 • technický protokol vydaný pověřenou zkušebnou, jedná-li se o vozidlo,u kterého nejsou známy technické parametry,nutné k zápisu do technického průkazu
 • originál nebo ověřená kopie jednotné celní deklarace ze zemí mimo EU

PŘESTAVBA – za přestavbu vozidla se považuje:

 • změna druhu pohonu, změna typu motoru
 • změna karoserie, pérování vozidla a kol způsobující změnu povoleného zatížení
 • změna druhu karoserie nebo nástavby, pro které se mění účel a způsob použití silničního vozidla
 • změna kategorie vozidla

Přestavbu vozidla lze povolit jen v rámci jedné typové řady vozidla (písemné vyjádření výrobce nebo akreditovaného zástupce výrobce). O přestavbu vozidla se nejedná, jestliže výrobce vozidla prohlásí podstatnou část mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla za náhradní díl (záměnnost dílů). K vyplněné žádosti o přestavbu jednotlivého silničního vozidla na předepsaném tiskopisu je třeba předložit:

 • platný občanský průkaz nebo pas
 • technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla
 • osvědčení o registraci (malý technický průkaz) silničního motorového vozidla a přípojného vozidla
 • rozhodnutí o schválení technické způsobilosti vozidla po provedené změně
 • podrobný popis přestavby silničního vozidla
 • technický popis silničního vozidla včetně výkresové dokumentace systému vozidla pokud nebyla schválena jejich technická způsobilost
 • návrh na změnu údajů zapisovaných v technickém průkazu silničního vozidla
 • technický protokol zkušební stanice či zkušebny, dokládající změny parametrů (míry, váhy)

Zápis tažného zařízení do technického průkazu vozidla

Tažné zařízení lze do technického průkazu zapsat na základě předložení dokladů:

Musí plně odpovídat předepsanému vzoru (barevný s ochrannými znaky, kopie je nedostačující). Shodnost daného tažného zařízení je garantována zde schváleným typem (razítko, podpis držitele schválení, datum vystavení) a musí být vyplněny základní údaje (typ tažného zařízení,typ vozidla,největší hmotnost přívěsu,největší svislé zatížení spojovacího zařízení)

 • Potvrzení odborné montáže

Toto potvrzení může vystavit:

 1. Pověřené montážní pracoviště (seznam pracovišť viz internetové stránky Ministerstva dopravy)
 2. Zkušební stanice (stanice technické kontroly) v případě individuální montáže

Povinností výrobce je vybavovat tažné zařízení typovým listem dle schváleného vzoru (viz internetové stránky Ministerstva dopravy - seznam výrobců a dovozců tažných zařízení popřípadě na http://www.mdcr.cz) Ministerstvo dopravy pravidelně aktualizuje platné vzory typových listů tažného zařízení k jednotlivým držitelům schválení.

Přehled správních poplatků

 • schválení technické způsobilosti motorového nebo přípojného vozidla:
 1. jednotlivě vyrobené nebo dovezené vozidlo bez homologace...2000,--
 2. jednotlivě vyrobené nebo dovezené s homologací...1500,--
 3. přestavba vozidla...1000,--