Vyhledat v textu

Řidičský průkaz

Tyto agendy lze vyřídit na Městském úřadě v Kyjově, odboru správních a dopravních agend, budova bývalých Zemědělských staveb, Masarykovo nám. 1, přízemí.

Vydání nového řidičského průkazu

Pro vydání nového řidičského průkazu – prvopis (absolvent odborných zkoušek o řidičská oprávnění k řízení motorových vozidel) potřebujete:

 • vyplněnou a podepsanou žádost na předepsaném tiskopisu (nelze stáhnout z internetu)
 • originál žádosti o řidičské oprávnění se záznamem o zkoušce u žadatele, který absolvoval odborné zkoušky mimo region trvalého pobytu včetně lékařského posudku
 • 1x foto 3,5 cm x 4,5 cm, čelní pohled, bílé nebo světle modré či světle šedé pozadí
 • platný občanský průkaz nebo cestovní doklad (pas)
 • doklad o zaplacení správního poplatku

Pro výměnu, rozšíření ŘP potřebujete

 • vyplněnou a podepsanou žádost na předepsaném tiskopisu (nelze stáhnout z internetu)
 • 1x foto 3,5 cm x 4,5 cm (viz výše)
 • platný občanský průkaz nebo cestovní doklad (pas)
 • stávající řidičský průkaz nebo náhradní doklad
 • doklad o zaplacení správního poplatku

Pro vydání za ztrátu nebo odcizení ŘP potřebujete

 • vyplněnou a podepsanou žádost na předepsaném tiskopisu (nelze stáhnout z internetu)
 • 1x foto 3,5 cm x 4,5 cm (viz výše)
 • platný občanský průkaz nebo cestovní doklad (pas)
 • doklad o zaplacení správního poplatku

Pro vydání mezinárodního řidičského průkazu potřebujete

Na základě předloženého dokladu o oznámení ztráty nebo zničení řidičského průkazu nelze vystavit mezinárodní řidičský průkaz. Doba platnosti u mezinárodního průkazu podle platných mezinárodních smluv je 1rok nebo 3 roky podle toho, ve kterém státu má být použit. V zemích Evropské unie jsou platné všechny typy řidičských průkazů, pro přechodný pobyt v zemích Evropského společenství se mezinárodní řidičský průkaz nevydává. Mezinárodní řidičský průkaz je vydáván pro přechodný pobyt v zemích mimo evropské společenství.

Pro vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče potřebujete

 • žádost (nelze stáhnout z internetu)
 • 1x foto 3,5 cm x 4,5 cm
 • platný občanský průkaz nebo cestovní doklad (pas)
 • doklad o zaplacení správního polatku
 • platné osvědčení profesní způsobilosti řidiče

K žádosti na předepsaném tiskopisu o vrácení řidičského průkazu při jeho odejmutí z důvodu ztráty zdravotní způsobilosti potřebujete:

 • vyplněnou a podepsanou žádost o vrácení řidičského oprávnění na předepsaném tiskopisu.
 • posudek o zdravotní způsobilosti vydaný posuzujícím praktickým lékařem, který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 30 dní
 • doklad o odborné způsobilosti žadatele, který nesmí být ke dni podání žádosti starší 30 dní, pokud od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než 3 roky

Pro výpis z evidenční karty řidiče (výpis z bodového hodnocení) potřebujete

 • vyplněnou a podepsanou žádost o výpis z evidenční karty řidiče nebo o výpis z bodového hodnocení na předepsaném tiskopisu, v případě zastoupení žadatele úředně ověřenou plnou mocí.
 • platný občanský průkaz nebo cestovní doklad (pas)
 • stávající řidičský průkaz
 • doklad o zaplacení správního poplatku
 • pro vydání paměťové karty k digitálnímu tachografu potřebujete: Žádost-formulář najdete zde.

Přehled správních poplatků

výměna řidičského průkazu dle lhůt zákona

bez poplatku

rozšíření nebo prvopis řidičského průkazu

50,--

ztráta, poškození nebo odcizení řidičského průkazu

50,--

změna údajů (změna jména, bydliště)

50,--

mezinárodní řidičský průkaz

50,--

profesní průkaz způsobilosti řidiče, ztráta

200,--

výdej řidičského průkazu typu „Blesk“(do 5 pracovních dnů)

500,--

výpis z karty řidiče, výpis bodového hodnocení

15,-- (za započatou stránku)

paměťová karta k digitálnímu tachografu

700,-

Platnost stávajících řidičských průkazů (všechny typy průkazů)

 • řidičské průkazy vydané do 30.6.1964 jsou neplatné, jejich platnost byla ukončena k 31.12.2002
 • řidičské průkazy, vydané od 1.7.1964 jsou nadále platné, a to ve všech členských státech Evropské unie

Postupná výměna ŘP je časově rozložena v následujících termínech

Řidičské průkazy vydané

Povinná výměna do

1.7. 1964 – 31.12. 1993

31.12. 2007

1.1. 1994 – 31.12. 2000

31.12. 2010

1.1. 2001 – 30.04. 2001

31.12. 2013

Povinná lékařská prohlídka

 • u profesionálních řidičů do věku 50ti let každé dva roky, nad 50 let každoročně
 • u profesionálních řidičů je podmínkou získání zdravotní způsobilosti řidiče u praktického lékaře dopravně psychologické a neurologické vyšetření, které si hradí řidič, je povinen se podrobit tomuto vyšetření nejpozději do 31.12. 2007. Toto vyšetření je nutné dále absolvovat při dovršení věku 50 let a dále každých 5 let.
 • u ostatních řidičů nejdříve 6 měsíců před dovršením věku 60, 65, 68 let a nejpozději v den dovršení tohoto věku, po dovršení 68 let každé 2 roky

Doklad o zdravotní způsobilosti je povinen výše uvedený řidič mít s sebou ve vozidle.

Řidičský průkaz se vydává podle vzoru Evropských společenství na dobu 10 let. Systém je řešen centralizovaným způsobem a jelikož výroba průkazů probíhá ve Státní tiskárně cenin, nejsou průkazy vydávány na počkání, vyřízení trvá cca 20 dní.

V případě ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu se vydává náhradní doklad. Platnost tohoto dokladu je 30 dnů, a to pouze na území ČR. Náhradní doklad je vydáván bez poplatku.

Průkaz je nutno převzít osobně, lze jej převzít v zastoupení na základě úředně ověřené plné moci. Při vydání řidičského průkazu se současně odevzdává stávající řidičský průkaz nebo náhradní doklad.

Jízda králů 2018

JK Skoronice 2013 21.jpg

Informace pro občany

http://www.skoronice.cz/index.php?nid=781&lid=CZ&oid=2375278

Kontakt

Obec Skoronice
Skoronice 102
696 41 Vlkoš
tel.: 518 625 822
e-mail: podatelna@skoronice.cz

Podrobné kontakty

Veřejné zakázky

Čistírna odpadních vod

http://www.svazekcov.cz/

HZS JMK

banner_blondyny_160x250.gif

Inzerce pro občany

Nabídka práce v regionu

kraj-jm.png

Který z projektů, vybudovaných v obci v loňském roce, považujete za nejvíc přínosný, popř. nejzdařilejší:
a) Chodníky
  
 246
b) Parkovací místa před mateřskou školou
  
 165
c) Střecha kostela nad presbytářem
  
 182
d) Úprava veřejných prostranství
  
 177
e) Hřbitovní zeď
  
 171

Návštěvnost stránek

510230