Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Řidičský průkaz

Tyto agendy lze vyřídit na Městském úřadě v Kyjově, odboru správních a dopravních agend, budova bývalých Zemědělských staveb, Masarykovo nám. 1, přízemí.

Vydání nového řidičského průkazu

Pro vydání nového řidičského průkazu – prvopis (absolvent odborných zkoušek o řidičská oprávnění k řízení motorových vozidel) potřebujete:

 • vyplněnou a podepsanou žádost na předepsaném tiskopisu (nelze stáhnout z internetu)
 • originál žádosti o řidičské oprávnění se záznamem o zkoušce u žadatele, který absolvoval odborné zkoušky mimo region trvalého pobytu včetně lékařského posudku
 • 1x foto 3,5 cm x 4,5 cm, čelní pohled, bílé nebo světle modré či světle šedé pozadí
 • platný občanský průkaz nebo cestovní doklad (pas)
 • doklad o zaplacení správního poplatku

Pro výměnu, rozšíření ŘP potřebujete

 • vyplněnou a podepsanou žádost na předepsaném tiskopisu (nelze stáhnout z internetu)
 • 1x foto 3,5 cm x 4,5 cm (viz výše)
 • platný občanský průkaz nebo cestovní doklad (pas)
 • stávající řidičský průkaz nebo náhradní doklad
 • doklad o zaplacení správního poplatku

Pro vydání za ztrátu nebo odcizení ŘP potřebujete

 • vyplněnou a podepsanou žádost na předepsaném tiskopisu (nelze stáhnout z internetu)
 • 1x foto 3,5 cm x 4,5 cm (viz výše)
 • platný občanský průkaz nebo cestovní doklad (pas)
 • doklad o zaplacení správního poplatku

Pro vydání mezinárodního řidičského průkazu potřebujete

Na základě předloženého dokladu o oznámení ztráty nebo zničení řidičského průkazu nelze vystavit mezinárodní řidičský průkaz. Doba platnosti u mezinárodního průkazu podle platných mezinárodních smluv je 1rok nebo 3 roky podle toho, ve kterém státu má být použit. V zemích Evropské unie jsou platné všechny typy řidičských průkazů, pro přechodný pobyt v zemích Evropského společenství se mezinárodní řidičský průkaz nevydává. Mezinárodní řidičský průkaz je vydáván pro přechodný pobyt v zemích mimo evropské společenství.

Pro vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče potřebujete

 • žádost (nelze stáhnout z internetu)
 • 1x foto 3,5 cm x 4,5 cm
 • platný občanský průkaz nebo cestovní doklad (pas)
 • doklad o zaplacení správního polatku
 • platné osvědčení profesní způsobilosti řidiče

K žádosti na předepsaném tiskopisu o vrácení řidičského průkazu při jeho odejmutí z důvodu ztráty zdravotní způsobilosti potřebujete:

 • vyplněnou a podepsanou žádost o vrácení řidičského oprávnění na předepsaném tiskopisu.
 • posudek o zdravotní způsobilosti vydaný posuzujícím praktickým lékařem, který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 30 dní
 • doklad o odborné způsobilosti žadatele, který nesmí být ke dni podání žádosti starší 30 dní, pokud od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než 3 roky

Pro výpis z evidenční karty řidiče (výpis z bodového hodnocení) potřebujete

 • vyplněnou a podepsanou žádost o výpis z evidenční karty řidiče nebo o výpis z bodového hodnocení na předepsaném tiskopisu, v případě zastoupení žadatele úředně ověřenou plnou mocí.
 • platný občanský průkaz nebo cestovní doklad (pas)
 • stávající řidičský průkaz
 • doklad o zaplacení správního poplatku
 • pro vydání paměťové karty k digitálnímu tachografu potřebujete: Žádost-formulář najdete zde.

Přehled správních poplatků

výměna řidičského průkazu dle lhůt zákona

bez poplatku

rozšíření nebo prvopis řidičského průkazu

50,--

ztráta, poškození nebo odcizení řidičského průkazu

50,--

změna údajů (změna jména, bydliště)

50,--

mezinárodní řidičský průkaz

50,--

profesní průkaz způsobilosti řidiče, ztráta

200,--

výdej řidičského průkazu typu „Blesk“(do 5 pracovních dnů)

500,--

výpis z karty řidiče, výpis bodového hodnocení

15,-- (za započatou stránku)

paměťová karta k digitálnímu tachografu

700,-

Platnost stávajících řidičských průkazů (všechny typy průkazů)

 • řidičské průkazy vydané do 30.6.1964 jsou neplatné, jejich platnost byla ukončena k 31.12.2002
 • řidičské průkazy, vydané od 1.7.1964 jsou nadále platné, a to ve všech členských státech Evropské unie

Postupná výměna ŘP je časově rozložena v následujících termínech

Řidičské průkazy vydané

Povinná výměna do

1.7. 1964 – 31.12. 1993

31.12. 2007

1.1. 1994 – 31.12. 2000

31.12. 2010

1.1. 2001 – 30.04. 2001

31.12. 2013

Povinná lékařská prohlídka

 • u profesionálních řidičů do věku 50ti let každé dva roky, nad 50 let každoročně
 • u profesionálních řidičů je podmínkou získání zdravotní způsobilosti řidiče u praktického lékaře dopravně psychologické a neurologické vyšetření, které si hradí řidič, je povinen se podrobit tomuto vyšetření nejpozději do 31.12. 2007. Toto vyšetření je nutné dále absolvovat při dovršení věku 50 let a dále každých 5 let.
 • u ostatních řidičů nejdříve 6 měsíců před dovršením věku 60, 65, 68 let a nejpozději v den dovršení tohoto věku, po dovršení 68 let každé 2 roky

Doklad o zdravotní způsobilosti je povinen výše uvedený řidič mít s sebou ve vozidle.

Řidičský průkaz se vydává podle vzoru Evropských společenství na dobu 10 let. Systém je řešen centralizovaným způsobem a jelikož výroba průkazů probíhá ve Státní tiskárně cenin, nejsou průkazy vydávány na počkání, vyřízení trvá cca 20 dní.

V případě ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu se vydává náhradní doklad. Platnost tohoto dokladu je 30 dnů, a to pouze na území ČR. Náhradní doklad je vydáván bez poplatku.

Průkaz je nutno převzít osobně, lze jej převzít v zastoupení na základě úředně ověřené plné moci. Při vydání řidičského průkazu se současně odevzdává stávající řidičský průkaz nebo náhradní doklad.